Menu

Strefa Klienta

Jesteśmy dla Ciebie.

Szanowny Kliencie,

w przypadku chęci skorzystania z pomocy, związanej z bieżącym funkcjonowaniem systemu informatycznego w Twojej firmie, zaloguj się do systemu pomocy lub skontaktuj się z nami.

 

Panel logowania do systemu pomocy

Zaloguj się

Zgłoszenia dokonywane przez asysta@sagitum.pl
 • Klient otrzymuje informację zwrotną o otrzymaniu wiadomości e-mail przez asystę – ważne aby nie odpowiadać na tą wiadomość.
 • Nastapi kontakt ze strony naszego konsultanta, realizowany w formie e-mail lub telefonicznie telefon.

Polityka prywatności

Jasne zasady.

Jasne zasady.

Sagitum S.A. deklaruje funkcjonowanie witryn z najwyższą starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1,
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami,
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z póź. zmianami.

Administrator danych

W każdym z przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, kiedy Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przetwarza dane osobowe udostępnione jej  przez Użytkownika, staje się ich administratorem.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawie realizacji uprawnień Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym realizacji wniosków dotyczących jego danych osobowych został podany na końcu Polityki prywatności.

Gromadzenie danych poprzez stronę Sagitum S.A.

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony Sagitum S.A. jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, w których to określone inne niż powyżej informacje dotyczące Użytkownika w tym dane osobowe będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji w tym danych osobowych oraz o celu ich wykorzystania. Użytkownik ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.

Nie mniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących realizacji usługi lub zdarzenia określonych w ramach witryny Sagitum S.A. (np. otrzymanie informacji na temat produktu, organizowanego wydarzenia, oferty, pobranie demo; uruchomienie programu stażowego, procesu rekrutacji).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:

 • odpowiadania na zapytania złożone przez formularz kontaktowy;
 • marketingu własnych produktów (jeśli Użytkownik jest naszym klientem, to przetwarzania danych osobowych Użytkownika na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu);
 • przesyłania newslettera – jeżeli Użytkownik wyraził  zgodę na jego otrzymywanie;
 • prowadzenia rekrutacji – jeżeli Użytkownik wysłał do nas swoje CV.

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika korespondencję podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzielaniu naszym użytkownikom pełnych informacji o produktach i usługach Sagitum S.A. 

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika dla celów marketingowych, obejmujących w szczególności informowanie o oferowanych przez Sagitum S.A. produktach, promocjach, usługach, szkoleniach, wysyłaniu newslettera a także wyświetlaniu reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obejmujący przedstawianie Użytkownikowi ofert, promocji, reklam, które mogą go zainteresować, jak również innych informacji dotyczących działalności Sagitum S.A.

Podobnie, w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa na witrynie Sagitum S.A., opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania oczekiwaniom Użytkownika.

W przypadku wysłania przez Użytkownika aplikacji w związku z prowadzoną rekrutacją na wolne stanowisko pracy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Kodeksu pracy) a w przypadku wskazania w CV danych niewskazanych w przepisach prawa, jak również w przypadku chęci udziału w kolejnych rekrutacjach dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzając dane osobowe Użytkownika w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wysyłania do reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika, prowadzenia analizy aktywności Użytkownika, doskonalenia stosowanych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Czas przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika

W przypadku wysłania do Sagitum S.A. zapytania poprzez formularz kontaktowy, dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.
W przypadku zapisu na newsletter lub przesyłanie informacji handlowych, dane będą przechowywane i przetwarzanie do momentu rezygnacji z przesyłania newslettera.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika, a w przypadku marketingu opartego o pliki cookies, do momentu wycofania przez zgody na użycie plików cookies.

W przypadku przesłania przez Użytkownika aplikacji i uczestniczenia rekrutacji dane osobowe przetwarzane są do momentu zakończenia rekrutacji, chyba, że Użytkownik wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach to wtedy dane osobowe przetwarzane są przez okres 2 lat od dnia udzielenia zgody.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi współpracujemy, w celach o których mowa powyżej, w tym w szczególności poddostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi w zakresie rekrutacji,  agencjom marketingowym, a ponadto organom bądź osobom trzecim, które wystąpią ze stosownym żądaniem, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

Dane osobowe Użytkownika, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z korzystaniem przez nas z usług, narzędzi i aplikacji oferowanych przez Google Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów dane są przekazywane na podstawie umów, opartych na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Uprawnienia Użytkownika

Osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo sprostowania danych;
 • prawo usunięcia danych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),
 • prawo do wycofania zgody (gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę);
 • prawo do skargi.  

Realizacja powyższych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania Użytkownik otrzyma odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Zwracamy uwagę, że:

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wymienionych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy;
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest dopuszczalne w każdym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych jest dopuszczalne w każdym momencie i powinno zawierać uzasadnienie (za wyjątkiem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, gdzie uzasadnienie nie jest wymagane);
 • możemy odmówić usunięcia danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności podmiotu wnoszącego sprzeciw lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzegamy, że witryny Sagitum S.A. nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku Użytkowników odwiedzających je ani też innych informacji, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych za ich pośrednictwem) ma zdolność do czynności prawnych.

Pliki cookie

Witryny internetowe Sagitum S.A. stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Sagitum S.A. może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

W niniejszej Polityce Prywatności Sagitum S.A., informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych Sagitum S.A.. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Sagitum S.A. dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

 • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
 • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
 • utrzymywania sesji użytkowników,
 • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,
 • dostarczania Użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych.

Witryny Sagitum S.A. stosują następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
 • „analityczne” i marketingowe pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych.

W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Sagitum S.A. będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Inspektor Ochrony Danych
Sagitum S.A.
ul. Jana Twardowskiego 9
35-302 Rzeszów
Katarzyna Łasak
tel. +48 17 77 76 100

Logo
Projekty realizowane ze środków UE
Czytaj więcej...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.