Comarch ERP XL to rozwiązanie dla każdej branży

Comarch ERP XL został zaprojektowany tak, aby obejmować i integrować każdy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niezależnie od rodzaju działalności firmy, zostanie na etapie wdrożenia dostosowany aby w pełni realizować potrzeby danego przedsiębiorstwa. System w tym celu został podzielony na szereg modułów funkcjonalnych, których rodzaj oraz ilość jest dobierana do bieżących oczekiwań Klienta.

Analizy, raporty, procesy

Integracja z innowacyjnymi rozwiązaniami

Wyróżnikiem systemu Comarch ERP XL jest integracja z innowacyjnymi rozwiązaniami Comarch, które zdecydowanie poszerzają możliwości klasycznego ERP i tym samym zapewniają przedsiębiorstwu rozwój na najwyższym poziomie.

System Comarch ERP XL współpracuje z:

 • nowoczesnymi formami handlu elektronicznego: platformy sprzedaży internetowej Comarch B2B, Comarch ERP eSklep, platforma handlowa wszystko.pl

 • bezpieczną platformą do komunikacji elektronicznej w łańcuchu dostaw Comarch EDI

 • aplikacjami Comarch Mobile (Sprzedaż, WMS)

 • rozwiązaniem Comarch Retail skierowanym do sieci sprzedaży detalicznej

 • Comarch Beacon — nadajnikami bluetooth, które transmitują dowolny przekaz firmowy (ofertę, powiadomienie itp.) prosto z systemu ERP na urządzenia mobilne potencjalnych klientów

Dzięki zastosowanej technologii Comarch ERP XL może zostać również zintegrowany z zewnętrznymi aplikacjami innych dostawców.

Korzyści z wyboru systemu Comarch ERP XL

Wybór Comarch ERP XL to gwarancja silnego wsparcia merytorycznego dla klientów i skrócenie czasu wdrożenia, dzięki sprawdzonej metodyce wdrożeń. Zapewnia sprawną, bezawaryjną pracę, bezpieczeństwo danych oraz integrację z aplikacjami z pakietu Microsoft Office.

Najczęściej wskazywane korzyści i średnie wartości parametrów, jakie uzyskują klienci po w drożeniu systemu  Comarch ERP XL pokazuje zamieszczony obok wykres.

Przychody ze sprzedaży

15%

Wzrost wydajności pracy

18%

Wartość zapasów magazynowych

23%

Wartość przeterminowanych należności

24%

Wzrost wydajności pracy działu księgowego

25%

Skrócenie czasu realizacji zamówień

36%

Wzrost ilości obsługiwanych zamówień

42%

Skrócenie czasu ewidencji dokumentów

48%

Skrócenie czasu przygotowania raportów

87%

Comarch ERP XL to dynamicznie rozwijany system pod względem funkcjonalnym celem dotrzymania kroku  oczekiwaniom Klientów  i dostosowania się do najnowszych trendów w IT.

Funkcjonalności

Produkcja

Optymalizacja procesów wytwórczych, możliwość łatwego ustalenia rzeczywistego kosztu produkcji dla poszczególnych wyrobów, czy eliminacja tzw. wąskich gardeł w procesie produkcyjnym – to usprawnienia pożądane w firmach produkcyjnych, bez względu na branżę czy specyfikę samego procesu technologicznego (produkcja jednostkowa, seryjna). Wsparcia w tych działaniach oczekują przedsiębiorstwa realizujące produkcję dyskretną jak i procesową, niezależnie od tego czy produkują na zamówienie (MTO – make to order) czy na magazyn (MTS – make to stock). Dzięki temu, że system Comarch ERP XL spełnia standardy MRP, możliwe jest usprawnienie działań okołoprodukcyjnych – a jednocześnie istotnych dla samej produkcji – jak chociażby zapewnienie na czas dostępności surowców czy półproduktów lub też – w odpowiednim momencie – informacja o ich braku.

Realizacja produkcji

Automatyczne harmonogramowanie produkcji

Definiowanie technologii

+ Dowiedz się więcej

Moduł wspiera najważniejsze elementy procesu produkcyjnego takie jak:

 • Definiowanie technologii wytworzenia produktu
 • Konfigurator produktu – wsparcie procesów produkcji i sprzedaży wyrobów pod indywidualne zamówienie
 • Planowanie strategiczne i operacyjne
 • Główny Plan Produkcji
 • Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie
 • Rozliczanie produkcji

- Zwiń

Projekty, umowy

Dla firm, które – niezależnie od branży – realizują projekty, niezwykle ważne jest, aby na bieżąco śledzić postęp prac przewidzianych harmonogramem, stopień wykonalności budżetu w zakresie kosztów i przychodów czy też wykorzystanie i dostępność zasobów. Comarch ERP XL, dzięki pełnej integralności obszarów operacyjnego zarządzania projektami oraz controllingowych, pozwala w czasie rzeczywistym śledzić rentowność na każdym etapie projektu. Potencjalne zagrożenia i ryzyka wynikające chociażby z odchyleń wobec budżetu są natychmiast sygnalizowane w celu podjęcia działań korygująco – zapobiegawczych.

+ Dowiedz się więcej

Moduł zawiera narzędzia umożliwiające:

 • Wsparcie pełnego łańcucha obiegu dokumentów w ramach danego projektu (dokumenty zamówień, dokumenty handlowe i magazynowe, obiekty projektowo-produkcyjne)
 • Ewidencja umów realizowanych w ramach projektów
 • Ewidencja prowadzonych przetargów i współpraca z aplikacjami kosztorysowymi (Norma Pro, Zuzia, WinBud)
 • Raportowanie postępów prac oraz wykorzystania budżetów w ramach projektów

- Zwiń

Serwis i remonty

Działalność serwisowa może polegać na ewidencji i realizacji zleceń serwisowych świadczonych dla  zewnętrznych podmiotów (np. serwis wyrobów własnych sprzedanych klientom w ramach obsługi posprzedażowej), jak również w obrębie przedsiębiorstwa (np. utrzymanie ruchu). W jednym i drugim przypadku system Comarch ERP XL udostępnia narzędzia realizacji procesów typowych dla obszaru serwisowego.

+ Dowiedz się więcej

Moduł zawiera narzędzia umożliwiające:

 • Generowanie, kalkulowanie oraz realizacja zleceń serwisowych
 • Analiza kosztu, kalkulacja marży
 • Dostęp do pełnej historii każdego zlecenia serwisowego, jak i obiektów w ramach zlecenia
 • Możliwość przypisania do urządzeń dowolnego zestawu parametrów oraz wprowadzenia na zlecenie informacji dot. zakresu i kosztów wykonanej usługi
 • Definiowanie receptur i czynności serwisowych, planowanie zleceń
 • Wsparcie w tworzeniu planów przeglądów technicznych

- Zwiń

Handel i logistyka

Wraz z systemem Comarch ERP XL Klient zyskuje pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, obsługa za pośrednictwem sieci detalicznej), jak i od strony zakupowej (zarządzanie procesami i dokumentami handlowymi zakupu).

 • Realizacja wszelkiego rodzaju transakcji handlowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym obsługa specyficznych przypadków sprzedaży
 • Uproszczenie i skrócenie czasu wystawiania dokumentów handlowych
 • Skuteczna obsługa posprzedażowa
 • Elastyczne i rozbudowane narzędzia do zarządzania cenami i rabatami
 • Tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów
 • Wsparcie w przygotowaniu wysyłek towaru do klientów z wykorzystaniem dokumentów transportowych
 • Gwarancja realizacji procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (projektowanie oparte na normie ISO)
 • Płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu
 • Możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży
 • Wygodna ewidencja ofert od dostawców
 • Zapewnienie dostępności zamawianego asortymentu dzięki możliwości rezerwacji towaru na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia

Automatyczne generowanie zamówień zakupu za pomocą Bilansu Stanu Towarów

 • Swobodne rejestrowanie obrotu towarem pochodzącym z zagranicy i jego wyceną
 • Generowanie podstawowych dokumentów do rejestrowania zakupów zagranicznych
 • Obsługa składu celnego, np. procedury 7100, 4071 oraz rejestracja dokumentów SAD
 • Uwzględnianie dodatkowych kosztów, np. opłata za transport, pakowanie itp.
 • Wyliczenie należnych opłat (cło, VAT, akcyza)
 • Tworzenie rozbudowanej bazy informacji zarówno o obecnych kontrahentach, jak i potencjalnych klientach
 • Uporządkowanie historii kontaktów z kontrahentem z wykorzystaniem wątkowania tematów, których dotyczyły kontakty
 • Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych z wykorzystaniem rozwiązań mobilnych
 • Planowanie i realizacja kampanii
 • Możliwość zbierania i analizy informacji z rynku ( funkcjonalność ankiet)

Przykład kampanii CRM – ocena rentowności i wykonalności założeń ilościowo – wartościowych; lejek sprzedaży. 

Finanse i księgowość

Obszar finansowo-księgowy w firmie to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy na bazie danych finansowo-księgowych.

+ Dowiedz się więcej

Moduł Finanse i Księgowość to:

 • Obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz w dowolnych innych walutach
 • Możliwość wykorzystania dowolnej ilości form płatności, współpraca z terminalami płatniczymi
 • Bezplikowa komunikacja z bankami za pomocą Comarch Data Connect
 • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje.
 • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów, elastyczne wystawianie kompensat
 • Kompleksowa obsługa finansowo–księgowa firmy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
 • Ergonomia codziennej pracy księgowego możliwość szybkiego wyszukiwania konta według różnych kryteriów np. fragment nazwy, symbol, atrybut, data założenia, poziom konta i inne.
 • Automatyzacja księgowań — możliwość przygotowania szablonów księgowań, w znacznej mierze automatyzujących czynności powtarzalne
 • Zapewnienie poprawności księgowań dzięki mechanizmom umożliwiającym kontrolę poprawności dekretacji
 • Łatwa analiza kosztów dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym
 • Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT

- Zwiń

Środki trwałe

System Comarch ERP XL skutecznie usprawnia obszar związany z zarządzaniem środkami trwałymi w firmie, nie tylko od strony wprowadzania i ewidencji podstawowych składników majątku trwałego, ale także poprzez automatyzację naliczania odpisów amortyzacyjnych. System wspiera pełną paletę procesów zarządzania majątkiem.

+ Dowiedz się więcej

Moduł zapewnia obsługę następujących aspektów:

 • Ewidencję składników majątku trwałego z określeniem szeregu parametrów m.in. osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji
 • Amortyzację składników majątku trwałego
 • Plan amortyzacji
 • Dynamiczne raportowanie
 • Inwentaryzację majątku trwałego

Przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych z uwzględnieniem różnych kryteriów. 

- Zwiń

Kadry i płace

Moduł Kadry i Płace to profesjonalne narzędzie będące w pełni integralną częścią systemu ERP. Wraz z dodatkowym narzędziem e-Pracownik pozwala na  wygodne zarządzanie pracownikami przedsiębiorstwa oraz na uporządkowany i jasny przepływ informacji na linii pracownik – pracodawca.

+ Dowiedz się więcej

Moduł Kadry i Płace to:

 • Obsługa pełnego procesu kadrowo-płacowego – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń
 • Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy
 • Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników
 • Stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian prawnych
 • Rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych i rozliczenie właścicieli– dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego,
 • Wysłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik
 • Wysyłanie deklaracji PFRON oraz SODiR Offline
 • Wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów
 • Wydruki deklaracji podatkowych

Obsługa deklaracji

- Zwiń

Chcesz dowiedzieć więcej na temat produktu? Potrzebujesz porady?

Umów się na prezentację

Przedstaw nam swoje potrzeby, a my zaoferujemy Ci rozwiązanie.

Zobacz wszystkie nasze systemy ERP
Zobacz Comarch ERP Optima
Zobacz Comarch ERP Altum