Szkolenia Plus - Sagitum

PROJEKTY UNIJNE

Szkolenia Plus

 

Firma Sagitum S.A.  w partnerstwie z firmą BD Center Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „SZKOLENIA PLUS” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji

 

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w okresie od 01.11.2023 r. do 31.12.2027 r. u min. 2 496 (w tym kobiet 1373) z 2 936 (w tym kobiet 1615) osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących terenie danego Subregionu „ST” (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański) (woj. podkarpackie) poprzez finansowane wyłącznie usługi rozwojowe w ramach PSF (Podmiotowy System Finansowania) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

 

Projekt skierowany jest do osób:

 • dorosłych, które ukończyły 18 rok życia
 • które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności lub kompetencje lub kwalifikacje,
 • mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego Subregionu „ST” (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański) województwa podkarpackiego,
 • nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Kryteria premiujące w rekrutacji do projektu:

 • niskie kwalifikacje zawodowe (wykształcenie na poziomie do ISCED 3)
 • wiek 55 lat i więcej
 • osoba z niepełnosprawnościami
 • rodzic/opiekun/ka prawny/a samotnie wychowujący/a dziecko
 • kobieta powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim
 • wybór usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji wyłącznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • miejsce zamieszkania/zatrudnienia/nauki mają na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg) oraz obszarze objętym Programem „Inicjatywa Czwórmiasto” (tj. gmina i miasto Nisko, miasto Stalowa Wola i miasto Tarnobrzeg)

 

Projekt wdrażany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, tj. uczestnik decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, zmierzającego do podniesienia swoich umiejętności/kompetencji lub nabycia kwalifikacji (w tym włączonych do ZRK), w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach PSF dla osób dorosłych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) sklasyfikowanych jako zawodowe (z wyłączeniem umiejętności/kompetencji podstawowych), takich jak:
• kwalifikacyjne kursy zawodowe,
• kursy umiejętności zawodowych,
• inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym ich odnawianie, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami,
• walidację i certyfikację kwalifikacji i kompetencji, w tym ich odnawianie, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami.

 

Zapraszamy na dedykowaną stronę projektu: szkoleniaplus.com.pl

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowita wartość projektu: 23 414 600 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 22 243 870 PLN

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w obszarze IT

Napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

Umów się na spotkanie

  Sprecyzuj, na czym polega problem w Twojej firmie. Będziemy mogli udzielić Ci trafnej odpowiedzi i zbliżyć Cię do rozwiązania tego problemu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655241, w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Klauzula informacyjna